PostHeaderIconСъобщение относно Инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ с използване на съоръжения на хидровъзел на река Марица „Паша арк” в землището на гр. Пазарджик, върху готови съоръжения на напоителни системи”. Местонахождение: хидровъзел на река Марица

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

          На основание чл.8, ал.5 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

           Община Пазарджик, сектор “ТИГТ” при Дирекция “ТСУ” Ви уведомява за :

Инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ с използване на съоръжения на хидровъзел на река Марица „Паша арк” в землището на гр. Пазарджик, върху готови съоръжения на напоителни системи”

 

        Местонахождение: хидровъзел на река Марица „Паша арк” в землището на гр. Пазарджик, върху готови съоръжения на напоителни системи, община Пазарджик.

 

        Възложител: „ЮНИ КОН”ЕООД, адрес:ул.”Цар Калоян”№8, ет.1, р-н „Средец”, гр. София.

       

С Решение № ПК-24-ПР/2012г. на РИОСВ е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на гореописаното инвестиционно намерение

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ/ 11.07.2012г-25.07.2012 г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ .

 

За контакти : дирекция „ТСУ” - Екология ,Стая 709, Тел. 402-230