PostHeaderIconСъобщение относно Инвестиционно предложение „Складова дейност търговия и услуги” Местонахождение: в поземлен имот с идентификатор 55155.20.55 в местност „Якуба” по кадастралната карта на гр. Пазарджик

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

          На основание чл.8, ал.3 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната

         Община Пазарджик, сектор “Екология” при Дирекция “ТСУ” Ви уведомява за :

         Инвестиционно предложение Складова дейност търговия и услуги”

         Местонахождение: в поземлен имот с идентификатор 55155.20.55 в местност „Якуба” по кадастралната карта на гр. Пазарджик

         Възложител: Фанка Рангелова Гербеева, ул.”Рила” № 16, вх.Б, ет.6, ап.5, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик

 

С Решение № ПК-25-ПР/2012г. на РИОСВ е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на гореописаното инвестиционно предложение.

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /17.07.2012г. – 31.07.2012г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ              

 

 

       За контакти: дирекция „ТСУ” – Екология, стая 709, тел. 402-230