PostHeaderIconСписък 10

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във петък,  19.10.2012г.
валидно до 02.11.2012г., 17:00 часа


       Уведомяваме юридическите и физически лица изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” № 41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация, Акт за установяване на вземане за такса битови отпадъци и Акт за установяване на вземания за такса по чл. 72 от ЗМДТ за ползване на Общински терени ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. 
        В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

13-45-16 от

21.05.2012г.

СИБИЛА ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА

гр.София, р-н Лозенец, ул. “Сава Огнянов” №2, ет.1, ап.6

**********

ДНИ

2.

13-45-21 от

28.06.2012г.

“ВЕРГИНИЯ ФЕШЪН “ ЕООД

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик,

ул.”Завоя на черна” №5 Б, ап.11

**********

ДНИ

3.

13-45-32 от

04.07.2012 г.

“ФЕНИКС – 2010” ЕООД

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик,

ул.”Цар Самуил” №10А, ет.1, офис102

***********

ДПС

4.

13-45-33 от

04.07.2012 г.

“ М.Д.Н” ООД

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик,

ул.” Райко Даскалов” №2, ет.1

***********

ДПС

5.

13-45-45 от

23.07.2012 г.

ЙОСИФ АТАНАСОВ СИМЕОНОВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик,

ул.” Огоста” №427

***********

ДПС

6.

13-45-46  от

24.07.2012 г.

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КОЧЕВ

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик,

ул.” Боримечка” №003А

***********

ДПС

7.

13-45-55 от

24.08.2012 г.

“ПРЕЗЕНТ ЕКС ИМ” ООД

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик,

ул.” Цар Самуил” № 28, офис 36

***********

ДПС

8.

13-45-58 от

29.08.2012 г.

“МЕТАЛТРЕЙДИНГ” ЕООД

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик,

ул.” Княгиня Мария Луиза” № 122

**********

ДПС

9.

13-45-60 от

29.08.2012г.

ЕТ “КАМЪК И СИН – КАМЕН КАЛЪЧЕВ”

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик,

ул.”Тодор Каблешков” № 53

**********

ДПС

10.

13-45-61 от

29.08.2012г.

“ВЪЛКОВ И СИН ” ЕООД

гр. Пазарджик ,общ. Пазарджик, ул.”Йордан Ненов ” №8

**********

ДПС

11.

13-47-8 от

21.05.2012г.

СИБИЛА ГЕОРГИЕВА НАЧЕВА

гр.София, р-н Лозенец, ул. “Сава Огнянов” №2, ет.1, ап.6

**********

ТБО

12.

13-47-27 от

31.08.2012 г.

ЕТ “КАМЪК И СИН – КАМЕН КАЛЪЧЕВ”

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик,

ул.”Тодор Каблешков” № 53

**********

ТБО

13.

13-48- 3 от

14.03.2012 г.

“ УАЙФИЙЛД” ЕООД

гр.София, р-н Изгрев, ул. “Апостол Карамитев” №16, вх.В, ет.9, ап.9-2

**********

такса по чл.72 от ЗМДТ

14.

13-48- 8 от

04.09.2012 г.

ЕТ “ КРАСИМИР АСЕНОВ – ДЕЙ АНД НАЙТ”

с.Алеко Константиново,

общ. Пазарджик, ул.”Рила ” № 8

**********

такса по чл.72 от ЗМДТ

15.

13-48- 9 от

04.09.2012 г.

ЕТ “ЖАН – ЖАНА ТОДОРОВА”

гр.Пазарджик, общ. Пазарджик,

ул.”Пловдивска” № 56, ет.6, ап.40

**********

такса по чл.72 от ЗМДТ