footeropak

Община Пазарджик разработи Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.

по проект, финансиран по ОПАК

 

Проектът “Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик” е на стойност 78 106,33 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-57/23.01.2014 г.

Проектът има за цел осигуряване на ефективно планиране и изпълнение на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни, което ще бъде постигнато чрез въвеждане на механизми за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на общинските политики и разработване на средносрочни цели и приоритети за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г.

По проекта е разработен и одобрен от ОбС – Пазарджик Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г., който е основен стратегически документ, дефиниращ целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано развитие на общината през започващия нов програмен период. Стратегическата част на документа е основана на установените от социално-икономическия анализ дадености на общината, както и на нейния потенциал, съобразени с политиките на различни нива на Република България и Европейския съюз. ОПР на община Пазарджик за 2014-2020 г. задава посоката и конкретизира действията за постигане на целите и тяхната последователност, обединявайки избраната визия с целите, приоритетите и мерките. ОПР на община Пазарджик е публикуван на интернет страницата на Община Пазарджик в секцията «Регионално развитие».

Извършена е и Предварителна оценка на ОПР на община Пазарджик за 2014-2020 г.

Изготвена и одобрена от ОбС – Пазарджик е Методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на Общински план за развитие, с помощта на която ще се следи процесът на неговото реализиране и постигането на целите му.

           Проектът се реализира в продължение на 9 месеца и приключва на 23.10.2014 г.

Реализацията на проекта допринесе за създаване на условия за ефективното планиране и изпълнение на политики от общинската администрация в партньорство и координация със заинтересованите страни за превръщане на община Пазарджик в модерна и привлекателна община, място на устойчив и интелигентен растеж, с високо качество на жизнена, социална, работна и екологична среда.


Този документ е създаден в рамките на проект “Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 13-13-57/23.01.2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ХОРИЗОНТ 2020”

 

ПРОЕКТ:                                  ХОРИЗОНТ 2020

ДОГОВОР ЗА БФП                   № М13-22-128/29.07.2014

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:        162 741, 00 ЛЕВА.

НАЧАЛНА ДАТА:                     29.07.2014 г.

КРАЙНА ДАТА:                        29.07.2015 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ:                      ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

На 29.07.2014 г. Община Пазарджик и Управляващия орган на «Оперативна програма Административен капацитет» подписаха Договор за БФП на стойност 162 741, 00 лв. по проект: „ХОРИЗОНТ 2020”, № М13-22-128/29.07.2014г, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Проектът ще се реализира в рамките на 12 месеца.

Целта на проекта е повишаване на компетентността и ефикасността на служителите и подобряване на координацията в администрацията на община Пазарджик чрез надграждащи и специфични обучения.

Специфични цели на проекта са:

•           Развитие на потенциала на общинските служители и повишаване на професионалните им умения и квалификация в сферите на тяхната професионална насоченост чрез адекватно, актуално и качествено обучение.

•           Повишаване на ефективността на работа на общинските служители чрез модулни обучения, насочени към придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности

•           Подобряване на координацията в административната структура.

Резултатът от проекта ще допринесе за директно изпълнение на местно ниво на Цялостният резултат от изпълнението на проекта ще доведе до оптимизация на работата в администрацията и повишаване на качеството на услугите й за крайните потребители. Подобрената координация в структурата ще улесни процесите на взаимодействие между служителите, отделите и външните контрагенти /институции, граждански и бизнес организации, партньори/ и ще доведе до по-добра комуникация при реализирането на различни стратегии, политики и мероприятия, свързани с развитието на територията и изпълнението на задълженията на общината. Така ще се подобрят условията за устойчиво интегрирано развитие на територията, което е основен приоритет за Община Пазарджик и е стратегическа цел на ОПАК: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.“


Този документ е създаден в рамките на проект „Хоризонт 2020”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № М13-22-128/29.07.2014г, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Приключи изпълнението на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 12-11-33/ 09.10.2012 г.

Бенефициент: Община Пазарджик

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Проектът е на стойност 139 255.13 лева и се реализира в периода 09.10.2012 – 09.04.2014 г.

Общата цел на проекта е подобряване на ефективността в дейността на общинската администрация.

В процеса на реализация на проекта беше извършен функционален анализ на дейността на общинската администрация чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ на административните структури. В рамките на функционалния анализ беше направено изследване и оценка на релевантността на функциите, организационното структуриране, ефективността и ефикасността от дейността на общинската администрация.

В резултат от извършения анализ и въз основа на констатациите бяха очертани областите, които се нуждаят от подобрение.

За изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик беше разработен План за действие, включващ разработване и внедряване на конкретни административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност на общинската администрация: нова структура на общинската администрация; ново длъжностно разписание; устройствен правилник на общинската администрация; процедура за разработване, утвърждаване и изменение на функционални характеристики на административни звена; процедура за планиране на човешките ресурси в общинската администрация; процедура за разработване, утвърждаване и отчитане на изпълнението на годишните цели на общинската администрация и на административните звена; процедура за измерване и оценка на изпълнението на общинската администрация и на административните звена в нея.

Беше проведено съпътстващо обучение на 173 служители на общинската администрация за придобиване на необходимите знания и практически умения за използване и прилагане на разработените документи за управление и развитие на организацията.

Реализацията на проекта допринесе за формиране на ясна визия за институционално изграждане, модернизация и организационно развитие на общинската администрация. Беше постигнато оптимално разпределение на функциите в администрацията, както по отношение на провежданите политики, така и от гледна точка на изпълнението им и създаден устойчив административен капацитет за постоянна оценка на релевантността, ефективността и ефикасността на функциите и структурата на местната администрация.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Стартира реализацията на проект за подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик

Проектът “Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик” е на стойност 78 106,33 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-57/23.01.2014 г.

Проектът има за цел осигуряване на ефективно планиране и изпълнение на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни, което ще бъде постигнато чрез въвеждане на механизми за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на общинските политики и разработване на средносрочни цели и приоритети за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г.

Проектът предвижда да бъде разработена методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на Общински план за развитие, с помощта на която ще се следи процеса на неговото реализиране и постигането на целите му. Въз основа на разработената методика ще бъде извършена оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г. След идентифициране на всички заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на общината, и извършване на социално-икономически анализ ще бъде разработен Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020. С Общинския план за развитие се определят средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в областната стратегия за развитие. Паралелно с разработването на общинския план независим консултант ще извърши и предварителна оценка на плана.

           Проектът стартира на 23.01.2014 г. и ще се реализира в продължение на 9 месеца.

Реализацията на проекта ще допринесе за подобряване на работата на общинската администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост като осигури условия за ефективното планиране и изпълнение на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.

Този документ е създаден в рамките на проект “Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 13-13-57/23.01.2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г

ИНФОРМАЦИЯ

за изготвения Доклад за извършен преглед на изпълнението на Плана за действия за изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик

В рамките на проект “Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 12-11-33/09.10.2012 г. през периода юни – септември 2013 г. избраният изпълнител - ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ „СОФИЯ КОНСУЛТИГ И ЕЙЧ АР ГРУП“, извърши функционален анализ на дейността на общинската администрация на Община Пазарджик. Въз основа на констатациите от извършения анализ на съществуващото положение по отношение релевантността на функциите, ефективността и ефикасността от дейността на администрацията на община Пазарджик, бяха идентифицирани проблемни области и слаби страни и формулирани   конкретни препоръки. Въз основа на идентифицираните области и конкретни препоръки за подобрения беше разработен План за действия за изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ, който включваше изготвянето и внедряването на редица документи, регламентиращи и осигуряващи методически и организационно дейността на общинската администрация.

През периода от 01 октомври 2013 г. до 24 февруари 2014 г. Експертната група за провеждане на функционален анализ на общинската администрация, извършване на мониторинг по изпълнение на Плана за действие и препоръките от функционалния анализ и разработване на документи, регламентиращи и осигуряващи методически и организационно дейността на общинската администрация извърши преглед на изпълнението на Плана за действия, който приключи с представяне на мониторингов доклад за отчитане на изпълнението на препоръките в плана за действие по отношение постигането на конкретни резултати, изпълнение на поставените цели, съгласно утвърдените индикатори, и сроковете за изпълнение.

Постигнатите резултати в изпълнението на Плана за действия за изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик и индикаторите за изпълнение са:

 • разработена нова структура на общинската администрация;
 • разработено ново длъжностно разписание;
 • разработен нов Устройствен правилник на общинската администрация на Община Пазарджик;
 • разработена Процедура за разработване, утвърждаване и изменение на функционални характеристики на административни звена – нов документ;
 • разработени функционални характеристики на административните звена – нови документи;
 • актуализирани длъжностни характеристики за длъжностите в общинската администрация;
 • разработена Процедура за планиране на човешките ресурси – нов документ;
 • разработена Процедура за разработване, утвърждаване и отчитане на изпълнението на годишните цели на общинската администрация и на административните звена – нов документ;
 • разработени Годишни цели на общинската администрация на Община Пазарджик и на административните звена в нея за 2014 г. – нов документ;
 • разработена Процедура за измерване и оценка на изпълнението на общинската администрация и на административните звена в нея – нов документ.

Пълният текст на Доклада за извършен преглед на изпълнението на Плана за действия за изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик е публикуван на интернет страницата на Община Пазарджик в секцията „Общинска администрация”.


Този документ е създаден в рамките на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Презентация по проект Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик” по Оперативна програма «Административен капацитет»


На 15.05.2013 г. стартира проект за Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик” по Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и се реализира в рамките на 12 месеца. Стойността на Договор за Безвъзмездна финансова помощ е 89 960,00 лв. - 100 % финансиране от Оперативна програма “Административен капацитет”, от които 85% от Европейския социален фонд и 15 % от националния бюджет на Република България.

           

Изпълнението на поставените цели по проекта ще допринесе до подобряването на експертните знания на служителите от общинската администрация, което ще спомогне за повишаването на тяхната професионална компетентност и познания в сферата на служебните им задължения. Разширените и обновени знания на специалистите ще доведат до оптимизирането на изпълнението им и по-къс срок за извършване на оперативните задачи в сравнение с настоящия момент.

ПРОВЕЖДАТ СЕ СЛЕДНИТЕ ОБУЧЕНИЯ:

1. В Института по публична администрация – 5 курса за обучение на 56 служители в следните области:

 • ”Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда”
 • „Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за ел. управление”
 • „Основни производства - АПК за юристи”
 • „Правна уредба и приложение на ГПК”
 • „Специфика на междукултурните комуникации”.

2. Групови обучения:

 • Екипна ефективност, мотивация и лична ефективност, асертивно поведение, работа с конфликтни потребители – обучение за 150 служители.

3. Специализирани обучения за развиване на ключови компетентности - 66 служители по специализирани обучения по 3 теми:

 • Обучение „Строителството и строителния надзор”
 • Обучение за работа с AUTO CAD
 • Обучение „Информационна сигурност”

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Проведени курсове от ИПА - 5
 • Обучени служители от ИПА – 56
 • Проведени специализирани обучения – 4
 • Обучени служители по специализирани обучения – 216
 • Издадени удостоверения за завършени курсове - 272
 • Повишена квалификация на 247 служители на общината
 • Реализирани дейности по информация и публичност
 • Реализирани дейности за управление на проекта.     

 

Всичко това ще доведе до изпълнение на местно ниво на стратегическата цел на ОП „Административен капацитет, а именно: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.“

Този документ е създаден в рамките на проект “Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП №А12-22-174/15.05.2013г., Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Под-приоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.Проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г

ИНФОРМАЦИЯ

за изготвения окончателен доклад за проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик, включително план за действия

В изпълнението на договор № 614 от 07.06.2013 г. с предмет: „Извършване на функционален анализ по Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност в Община Пазарджик”, Изпълнителят на договора - ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ „СОФИЯ КОНСУЛТИГ И ЕЙЧ АР ГРУП“, след проведено обсъждане с представители на общинската администрация, изготви и представи окончателен Доклад за проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик. В доклада се съдържат:

 • формулирани констатации и изводи за силните и слаби страни на областите на политиката и правомощията, релевантността на функциите и организационното структуриране, ефективността, ефикасността и икономичността на дейността;
 • идентифицирани области за подобрение по отношение на функциите и организационното структуриране, ефективността, ефикасността и икономичността на дейността;
 • формулирани предложения за промени в структурата и функциите, както и за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността;
 • план за действия за изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик.

До края на 2013 година, екипите на Изпълнителя и експертна група от общинската администрация ще извършат следните работи:

 • мониторинг на изпълнението на плана за действия за изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ;
 • изготвяне на проекти на следните документи за управление и развитие на администрацията на Община Пазарджик:

-         Структура на общинската администрация.

-         Длъжностно разписание.

-         Устройствен правилник на общинската администрация на Община Пазарджик;

-         Процедура за разработване, утвърждаване и изменение на функционални характеристики на административни звена.

-         Процедура за планиране на човешките ресурси.

-         Процедура за разработване, утвърждаване и отчитане на изпълнението на годишните цели на общинската администрация и на административните звена.

-         Процедура за измерване и оценка на изпълнението на общинската администрация и на административните звена в нея.

Този документ е създаден в рамките на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


ПРОЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В  АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
БЕНЕФИЦИЕНТ:  ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  89 960.00 ЛЕВА. 
НАЧАЛНА ДАТА: 15.05.2013г. 
КРАЙНА ДАТА:  15.05.2014г.

 На 15.05.2013г. Община Пазарджик и Управляващия орган на «Оперативна програма Административен капацитет» подписаха Договор за БФП на стойност 89 960,00 лв. по договор за безвъзмездна финансова помощ №А12-22-174/15.05.2013г. по проект: „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.
Проектът ще се реализира в рамките на 12 месеца.
Целта на проекта е подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез провеждане на специфични обучения. Това ще доведе до повишаване на професионалната компетентност на служителите и подобряване на координацията в структурата на администрацията.
Изпълнението на поставените цели по проекта ще доведе до повишаването на експертните познания на служителите от общинската администрация, което ще спомогне за повишаването на тяхната професионална компетентност и познания в сферата на служебните им задължения. Разширените и обновени знания на специалистите ще доведат до оптимизирането на изпълнението им и по-къс срок за извършване на оперативните задачи в сравнение с настоящият момент. Това ще доведе до скъсяване на срока за изпълнение на различни процеси протичащи в организацията, което означава, че служителят ще може да поеме нови задачи. Оптимизирането на процесите по изпълнение на административните услуги и по-бързото им приключване ще доведе до повишаване на ефективността на цялата администрация и по-добро изпълнение на задълженията.
Резултатът от проекта ще допринесе за директно изпълнение на местно ниво на стратегическата цел на ОП „Административен капацитет, а именно: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.“

Този документ е създаден в рамките на проект “Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП №А12-22-174/15.05.2013г., Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


ИНФОРМАЦИЯ

за изготвения проект на доклад за проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик, включително план за действия

В изпълнението на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на функционален анализ по Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност в Община Пазарджик”, Изпълнителя на договора - ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ „СОФИЯ КОНСУЛТИГ И ЕЙЧ АР ГРУП“, изготви и представи за обсъждане проект на Доклад за проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик. Функционалният анализ се извършва в рамките на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г.

В проекта на доклада се съдържат:

 • формулирани констатации и изводи за силните и слаби страни на областите на политиката и правомощията, релевантността на функциите и организационното структуриране, ефективността, ефикасността и икономичността на дейността;
 • идентифицирани области за подобрение по отношение на функциите и организационното структуриране, ефективността, ефикасността и икономичността на дейността;
 • формулирани предложения за промени в структурата и функциите, както и за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността;
 • план за действия за изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ на общинската администрация на Община Пазарджик.

През месец септември 2013 г. ще бъдат извършени следните работи:

 • обсъждане на изготвяния проект на доклад за проведения функционален анализ с представители на общинската администрация;
 • изготвяне на окончателен вариант на доклада за проведения функционален анализ и на плана за действия за изпълнение на препоръките – до края на месец септември 2013 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Община Пазарджик подписа договор с изпълнител за извършване на функционален анализ и разработване на административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност в Община Пазарджик

На 07.06.2013 г. Община Пазарджик подписа договор с Обединение “София Консултинг и Ейч Ар Груп” в качеството му на изпълнител на обществена поръчка за извършване на функционален анализ по Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност в Община Пазарджик. Договорът е на стойност 83 500.00 лв. без ДДС.

Консултантските услуги са финансирани по проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г. Проектът е на стойност 139 255.13 лева и ще се реализира през периода 09.10.2012 – 09.04.2014 г.

С подписването на договора започва извършването на функционален анализ на Община Пазарджик по Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация, в рамките на който ще бъде направено изследване и оценка на релевантността на функциите, организационното структуриране, ефективността и ефикасността от дейността на общинската администрация. В зависимост от идентифицираните проблемни области и препоръки – резултат от функционалния анализ, ще бъдат разработени конкретни административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност - оптимизиране на структурата и преразпределяне на функции и дейности между отделните звена с цел избягване на дублиране на функции и постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност, както и разработване на документи, регламентиращи и осигуряващи методически и организационно дейността на общинската администрация.

Предвижда се дейностите да бъдат осъществени в срок до 20.03.2014 г.

Реализацията на проекта ще допринесе за формиране на ясна визия за институционално изграждане, модернизация и организационно развитие на общинската администрация, което ще гарантира стабилността на администрацията и ще създаде устойчив административен капацитет за постоянна оценка на релевантността, ефективността и ефикасността на функциите и структурата на местната администрация. Ще се постигне оптимално разпределение на функциите в администрацията, както по отношение на провежданите политики, така и от гледна точка на изпълнението им. Ще се повишат резултатите от дейността на администрацията във всички аспекти – ефективност, ефикасност и икономичност.

Този документ е създаден в рамките на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Стартира реализацията на проект за оптимизиране на организационната структура и работните процеси в Община Пазарджик

Проектът “Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация ” е на стойност 185 194,62 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 12-11-33/09.10.2012 г.

Проектът предвижда да бъде направен функционален анализ на Община Пазарджик по Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация, в рамките на който ще бъде извършено изследване и оценка на релевантността на функциите, организационното структуриране, ефективността и ефикасността от дейността на общинската администрация. В зависимост от идентифицираните проблемни области ще бъдат разработени конкретни административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност - оптимизиране на структурата и преразпределяне на функции и дейности между отделните звена с цел избягване на дублиране на функции и постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност, както и разработване на документи, регламентиращи и осигуряващи методически и организационно дейността на общинската администрация.

Проектът стартира на 09.10.2012 г. и ще се реализира в продължение на 18 месеца.

В резултат от реализацията на проекта се очаква да се оптимизират работните процеси за да се постигне по-висока ефективност и ефикасност на дейността на администрацията.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/ 09.10.2012 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


ПРОЕКТ “ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ”

Община Пазарджик приключи изпълнението на дейностите по проект Подобряване на административното обслужване в Община Пазарджик чрез въвеждане на система за електронно управление” по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът е на стойност 758 100 лв. се реализира осъществи в срок от 30 месеца след официалното подписване на договор с Управляващия орган на ОП „Административен капацитет”.

Чрез въвеждане на система за електронно управление, базираща се на принципите на електронното правителство, се намали бюрократичната тежест и се подобри обслужването на гражданите и бизнеса. По този начин се осигури прозрачност на управлението и се облекчи достъпът до услуги на представители на уязвими групи и хората с увреждания.

Основни дейности по , които бяха реализирани по проекта:

Анализ на административната готовност на община Пазарджик за въвеждане на система за електронно управление.

Изработване на методика за цялостно изграждане на система за електронно управление.

Изграждане на система за улесняване на достъпът на представители на уязвими групи и хората с увреждания.

Изграждане на единна операционна среда за управление и предоставяне на електронни административни услуги в реално време.

Внедряване и тестване на системата и провеждане на съпътстващо обучение на служителите работещи с нея.

Популяризиране на система за електронно управление сред гражданите и бизнеса на община Пазарджик.

Дейности за визуализация и публичност.

Резултати от изпълнението на проекта :

Изготвен доклад за административната готовност за въвеждане на система за електронно управление и препоръки за нормативни промени за улесняване въвеждането на системата.

Изработена методика и рамка за въвеждане на системата за електронно управление в община Пазарджик.

Създаден набор от помагала, наръчници, софтуерни модули и бази данни за облекчаване на достъпът на представители на уязвими групи и хората с увреждания до електронните услуги на община Пазарджик.

Изградена и функционираща софтуерна платформа и техническа инфраструктура за предоставяне на административни услуги в реално време.

Закупен сървърен блок с криптографски елементи.

Закупени 30 броя компютърни системи тип киоск за обществен достъп до системата;

Изградена работеща онлайн система и фактическо предоставяне на административните услуги в реално време на гражданите и бизнеса на територията на общината;

Обучен екип от 12 експерти от администрацията на община Пазарджик, който ще отговарят за работата на системата;

Създадена ПР концепция за популяризиране на информационната система;

Провеждане на кръгла маса с участие на представители на целевите групи;

Провеждане на медийна кампания след пускането на системата в действие;

Поставяне на информационни табели в община Пазарджик и кметствата на общината.

Внедрени електронни услуги

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт;

Издаване на удостоверение за семейно положение;

Издаване на удостоверение за родствени връзки;

Издаване на удостоверение за наследници;

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена;

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията;

Издаване на удостоверение за декларирани данни;

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси (чл. 87, ал. 6 ДОПК).

Места на компютърните терминали

Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. България № 41;

Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев”, гр. Пазарджик, ул. Л. Боянов № 3;

Бизнес център, гр. Пазарджик, ул.Иван Вазов № 14,

както и в административни сгради на кметствата на селата:

Алекo Константиново, Априлци, Братаница, Величково, Главиница, Гелеменово, Говедаре, Дебращица, Добровница, Драгор, Звънчево, Ивайло, Крали Марко, Ляхово, Мало Конаре, Мирянци, Мокрище, Огняново, Паталеница, Пищигово, Сарая Сбор, Синитево, Хаджиево, Црънча, Черногорово и Юнаците.