Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Спортни и детски площадки на терен на ул. Ангел Кънчев”, гр. Пазарджик”