PostHeaderIconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически паспорти на обектите: обществена трапезария на СОУ Димитър Гачев към БМ "Общински социални дейности и услуги", ЦДГ Върбица, СОУ Димитър Гачев, СОУ Д-р Петър Берон

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически паспорти на обектите: обществена трапезария на СОУ Димитър Гачев към БМ "Общински социални дейности и услуги", ЦДГ Върбица, СОУ Димитър Гачев, СОУ Д-р Петър Берон и оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, изготвена по реда на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради”