PostHeaderIconПублична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Разработване и въвеждане на методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на Oбщински план за развитие и разработване на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014–2020

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Разработване и въвеждане на методика за мониторинг, контрол и последваща оценка на Oбщински план за развитие и разработване на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г.”

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки под уникален код ID 9027846 на 03.04.2014г.