Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на предварителна оценка на Общински план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г.”

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки под уникален код ID 9028005 на 08.04.2014г.