ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ТРОТОАРИ ОТ ЦВЕТЕН БЕТОН В КВ.138, ГР. ПАЗАРДЖИК”