Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане на Средношколското общежитие“