ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ, ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИ СРР ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ОБЕКТИ”