ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ И ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ”