Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик”