PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Техническа помощ за управление на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” – етап І и етап І

 

  Документация  

  Образци на документи

  Разяснения

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Постъпилите офертите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Техническа помощ за управление на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” – етап І и етап ІІ” ще бъдат отворени на 05.03.2012 г. от  14.00 часа в Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" №2, ет.2, „Стъклена зала”.

Ценовите оферти на допуснатите до оценка участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Техническа помощ за управление на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” – етап І и етап ІІ” ще бъдат отворени на 27.06.2012 г. от  14.00 часа в Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" №2, ет.2, „Стъклена зала”.


На 16.08.2012 г., след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, в която бяха подадени 10 броя оферти, Община Пазарджик подписа с „БИМ КОНСУЛТИНГ” ООД, гр.София договор за обществена поръчка с предмет „Техническа помощ за управление на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” – етап І и етап ІІ”, на стойност 177 100 лева без ДДС. Съгласно договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, чрез посочения екип от експерти, изготвя междинно / окончателно искане за плащане или проект на такова в срок до 3 работни дни от възлагане на изготвянето му от ръководителя на екипа за управление на проекта, както и дава становища / консултации по поставени въпроси/проблеми в срок до 2 работни дни от поискването им.