PostHeaderIconОткрит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: „Провеждане на мерки за информация и публичност на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК ...

Открит конкурс по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: „Провеждане на мерки за информация и публичност на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” – етап І и етап ІІ”.

  Документация  

  Образци на документи

  Разяснения

ИНФОРМАЦИЯ 

Постъпилите офертите за участие в процедурата за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет: „Провеждане на мерки за информация и публичност на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” – етап І и етап ІІ” ще бъдат отворени на 06.03.2012 г. от 14.00 часа в Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" №2, ет.2, „Стъклена зала”.

Ценовите оферти на допуснатите до оценка участници в процедурата за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет: „Провеждане на мерки за информация и публичност на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” – етап І и етап ІІ” ще бъдат отворени на 06.06.2012 г. от 10.00 часа в Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" №2, ет.2, „Стъклена зала”.

На 09.07.2012 г., след провеждане на процедура за възлагане на малка обществена поръчка, в която бяха подадени 6 броя оферти, Община Пазарджик подписа с ЕТ „НИТОС 2 – ИВАН СТОЕВ”, гр.Пазарджик договор за обществена поръчка с предмет „Провеждане на мерки за информация и публичност на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” – етап І и етап ІІ”, на стойност 23 000 лева без ДДС. Съгласно договора  срокът за изготвяне на 200 броя печатани брошури и/или дипляни е 2 календарни дни, след датата на връчване на възлагателно писмо за изпълнение; срокът за изработване и монтиране на 2 броя билборда е 7 календарни дни, след датата на връчване на възлагателно писмо за изпълнение; срокът за изработване и монтиране на 2 броя постоянни обяснителни табели е 5 календарни дни, след датата на връчване на възлагателно писмо за изпълнение и срокът за изработване на заснет промоционален филм е 7 календарни дни, след датата на връчване на възлагателно писмо за изпълнение.