PostHeaderIconОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Визуализация и осигуряване на информация ...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„Визуализация и осигуряване на информация и публичност и връзки с обществеността, медия планиране и реализация на рекламна стратегия на Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.-2013г.“ - ОПРР съфинансирана от Европейския съюз, по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР“

Документация

Образци

Писмо до участниците

Информация

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„Визуализация и осигуряване на информация и публичност и връзки с обществеността, медия планиране и реализация на рекламна стратегия на Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.-2013г.“ - ОПРР съфинансирана от Европейския съюз, по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР“
Отваряне на офертите: 24.04.2012г. – 9:30 часа – Стъклена зала, Община Пазарджик

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Визуализация и осигуряване на информация и публичност и връзки с обществеността, медия планиране и реализация на рекламна стратегия на Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ - ОПРР съфинансирана от Европейския съюз, по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР“ ще бъдат отворени на 21.06.2012 г. от  14.30 часа в Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" №2, ет.2, „Стъклена зала”.

  

С Решение №1663/12.07.2012г. на Кмета на Община Пазарджик е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Визуализация и осигуряване на информация и публичност и връзки с обществеността, медия планиране и реализация на рекламна стратегия на Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ - ОПРР съфинансирана от Европейския съюз, по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР“.