PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Закупуване и доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по Проект: „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЗОП

С предмет: „Закупуване и доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по Проект: „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище на територията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ – ОПРР, съфинансирана от Европейския съюз, по ДОГОВОР № BG161PO001/1.1-12/2011/030 от 16.02.2012г. между Община Пазарджик и Управляващия Орган на Оперативна Програма „Регионално развитие” 2007-2013г.“

челен лист

решение

обявление