PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на оборудване за Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:

„Доставка на оборудване за Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ - ОПРР съфинансирана от Европейския съюз, по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР“


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ

РАЗЯСНЕНИЯ и СРОКОВЕ

С Решение №1866/08.08.2012г. на Кмета на Община Пазарджик е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ - ОПРР съфинансирана от Европейския съюз, по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР“.