PostHeaderIconПокана относно присъствие на сесията по отваряне на офертите по открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по Проект: „Изграждане на три Центъра за настаняване от

П О К А Н А

 

На основание на чл.68, ал.3 от ЗОП Община Пазарджик отправя покана към представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел да присъстват на сесията по отваряне на офертите по открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по Проект: „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище на територията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ – ОПРР, съфинансирана от Европейския съюз, по ДОГОВОР № BG161PO001/1.1-12/2011/030 от 16.02.2012г. между Община Пазарджик и Управляващия Орган на Оперативна Програма „Регионално развитие” 2007-2013г.“

 

 

 

Сесията по отваряне на офертите ще се състои от 10.30 часа на 19.07.2012г. в административната сграда на Община Пазарджик, бул. “България” 2 , ет. 2, „Стъклена зала”.