PostHeaderIconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Избор на финансова институция за предоставяне на револвиращ дългосрочен банков кредит в размер на 7 000 000 лева, предназначен за финансиране изпълнението на одобрени по ОПОС,ОПРР и ОПАК.....

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Избор на финансова институция за предоставяне на револвиращ дългосрочен банков кредит в размер на 7 000 000 лева, предназначен за финансиране изпълнението на одобрени по ОПОС, ОПРР и ОПАК проекти и по които Община Пазарджик е подписала договори за безвъзмездна финансова помощ и рефинансиране на съществуващ дълг”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ