PostHeaderIconПокана относно присъствие на сесията по отваряне на ценовите оферти в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор по Проект: „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт,

Покана относно присъствие на сесията по отваряне на ценовите оферти в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор по Проект: „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище на територията на Община Пазарджик”