PostHeaderIconПокана относно отваряне на ценовите оферти на участниците допуснати до оценяване в открита процедура по ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере

EUflag

gerb1

Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”

www.bgregio.eu

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

OPRRflag

znak

О Б Щ И Н А   П А З А Р Д Ж И К

 

Пазарджик 4400, бул.”България” №2, тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95, e-mail: secretary@pazardjik.bg

ПОКАНА

 

На основание на чл.69а, ал.3 от ЗОП, Община Пазарджик отправя покана към средствата за масово осведомяване и към юридически лица с нестопанска цел да присъстват на сесията по отваряне на ценовите оферти на участниците допуснати до оценяване в открита процедура по ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”, по Проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, ДБФП № BG161РО001/1.4-06/2010/042.

 

Сесията по отваряне на ценовите оферти ще се състои от 11,00ч. на 26.09.2012г. в административната сграда на Община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. 2, „Стъклена зала”.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от от община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

О Б Щ И Н А   П А З А Р Д Ж И К

 

Пазарджик 4400, бул.”България” №2, тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95, e-mail: secretary@pazardjik.bg