PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: " Доставка на течно гориво – газьол за промишлени и комунални цели маркирано за отопление - за нуждите на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Мало Конаре

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

" Доставка на течно гориво – газьол за промишлени и комунални цели маркирано за отопление - за нуждите на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Мало Конаре, публикувана на Портала за обществени поръчки под № 9006831

Обява

Документация

Образци