PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на Евродизел за отопление за нуждите ЦДГ "Веселка" с. Ивайло, град Пазарджик"

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:

"Доставка на Евродизел за отопление за нуждите ЦДГ "Веселка" с. Ивайло, град Пазарджик"

Покана

Документация

Образци

Правила