PostHeaderIconПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “СМР в УПИ І – кв.31, читалище и библиотека в с.Юнаците, община Пазарджик

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “СМР в УПИ І – кв.31, читалище и библиотека в с.Юнаците, община Пазарджик

Документация

Образци