PostHeaderIconОбществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Поддържане и ремонт на светофарни уредби на територията на гр.Пазарджик и с.Звъничево, община Пазаржик през 2013 г.”

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Поддържане и ремонт на светофарни уредби на територията на гр.Пазарджик и с.Звъничево, община Пазаржик през 2013 г.”