PostHeaderIconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: Осигуряване на информация и публичност на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: Осигуряване на информация и публичност на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”