Публична покана с предмет „Провеждане на курсове и специализирани обучения по Проект: „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ – ОПАК, по Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, под-приоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” съфинансирана от Европейския съюз по Договор за безвъзмездна финансова помощ № БФП №А12-22-174/15.05.2013г. между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПАК

Документация rar-2_32

Образци