PostHeaderIconДоставка на течни горива

There are no translations available.

Наименование

Дата на публикуване/Неприложимо

Решение за откриване на процедура

05.01.2017

Обявление

Неприложимо

Документация за участие / Образци

Неприложимо

Решение за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участие

Неприложимо

Разяснение по документацията за участие

Неприложимо

Покана за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление

Неприложимо

Протокол на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Неприложимо

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Неприложимо

Доклад на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Неприложимо

Решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурата

Неприложимо

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците

Неприложимо

Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него

Договор за подизпълнение

Неприложимо

Рамково споразумение заедно със задължителните приложения към същото

Неприложимо

Допълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчка

Неприложимо

Допълнително споразумение към договор за подизпълнение

Неприложимо

Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договора за обществена поръчка

Неприложимо

Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договора за подизпълнение

Неприложимо

Информация за дата и основание за приключване или за прекратяване на договор

Неприложимо

Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на договор

Неприложимо

Становище от осъществен предварителен контрол

Неприложимо

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване

Неприложимо