There are no translations available.

„Инвестиционна програма на ИПГВР”

„Изменение на ИПГВР”

„Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Пазарджик за периода 2014-2020 г.”

„Програма за реализация на зона за въздействие с публични функции и висока обществена значимост”

„Програма за реализация на зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие”

„Програма за реализация на зона за въздействие с преобладаващ социален характер”

„Матрица - бюджет на ИПГВР”

rar-2_32