Програма за реализация на проекти, осигуряващи функционални връзки на града с неговата периферия

Програма за реализация за нови проекти в зона за въздействие

Изменение ЧАСТ II – Стратегическа част на ИПГВР - Пазарджик

Изменение ЧАСТ III – Управление на реализацията на плана

Приложение 2: Матрица-бюджет на индикативния списък с нови проекти в зона за въздействие от тип "Зона на въздействие с преобладаващ социален характер" в град Пазарджик, включена в ИПГВР, като ЗВ I "Зона на въздействие с преобладаващ социален характер"

Приложение 2а: Матрица-бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите, включени в ИПГВР за осигуряване на функционални връзки на града с неговата периферияПриложение 2а: Матрица-бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите, включени в ИПГВР за осигуряване на функционални връзки на града с неговата периферия


rar-2_32